Sunday, July 7, 2013

個仔家陣興食完一邊奶就唔食。想點呢。(就算我用哀求眼神望住佢,佢都係唔好意思咁舔下個乳頭,對住我笑:媽媽我唔食。)

No comments:

Post a Comment