Friday, September 6, 2013

是日飲茶。某點心亞姐同我地講:「哇眨下眼就咁大個啦!」我,微笑回應。亞姐繼續:「冇幾耐前你仲大住肚……」我,繼續微笑。亞姐:「都四個月喇哇?」我內心震驚,表面鎮定:「係啊。」繼續微笑,但頗驚訝點解佢會記得我個仔係四個月大!雖然我地係常客,但呢位亞姐係第一次同我地講野的!

No comments:

Post a Comment