Sunday, March 16, 2014

灰。

想找專業人士搞一搞個 front yard。

心想,我訂下的 budget 都已經好捨得啦,好多好多錢啦,這種錢還是給別人賺算啦。

誰知,收到的 estimate 是個天文數字,四倍我的 budget。

咁,即係冇得傾啦。

No comments:

Post a Comment