Saturday, August 9, 2014

慘慘

今日爸爸俾人鬧,小豬在旁望著,定左型。

媽媽:「爸爸曳曳俾人媽媽鬧囉。唔係鬧你。」

爸爸作出慘慘樣,小豬跑去擁抱爸爸。

爸爸:「爸爸好慘慘呀。」

小豬在爸爸懷裡「哇哇哇」詐哭。

No comments:

Post a Comment