Saturday, May 2, 2015

最新口頭禪

小豬最新口頭禪係「好似」和「都」。最鍾意講:「好似有」、「好似冇」、「都有」、「都冇」,講時還表情十足。 + 昨日去做兩歲體檢,醫生問他可唔可以講到25個字… … err 250都有啦掛。

No comments:

Post a Comment