Sunday, June 7, 2015

小王子~ ~

在玩具店見到這個時,想尖叫⋯⋯

「Baby 你睇!小王子啊!中唔中意?!媽媽買俾你好唔好?」

「好。小王子⋯⋯」

「小王子得唔得意?」

「得意。」

「真係?!咁媽媽買俾你㗎喇。」

「好。」

+

其實我一直都有留意這種 9-block puzzles。想買,但應該 too advance for 小豬所以遲遲未下手。有好隻牌子都有出。

+

忽然,見到另一盒同牌子但圖案是動物的… …

「咦,呢度有盒小動物個喔。

「Baby 中意呢個。」指著動物那盒。

「下?點解啊?你又話中意小王子既?小王子得意啲喎… …」(不能接受。)

「Baby 中意小動物呢個。」(動物迷。)

媽媽死心不息拿起兩盒:「你中意邊個多啲?」

「小動物。」

晴天霹靂。

我馬上清醒過來… …


決定兩個都不買。(!)

+

因為。

如果不是小王子,我會寧願買 Hape 這個 的,因為是木做的。(小王子這盒是 cardboard 做的。)Melissa & Doug 的也是木做但圖案超老土,我接受不到。但好處是他們有個盒裝住,方便好多。

No comments:

Post a Comment