Thursday, July 23, 2015

爸爸打字打字

經常不肯去睡覺,總要玩多一陣玩多一陣的小豬,常被媽媽訓話。

今日對話如下:

「點解你咁中意玩玩玩架?可唔可以玩少一陣,安靜一下呢?」

靜。

「你有冇見爸爸媽媽成日玩玩玩呢?」

「有。」

「下?爸爸媽媽幾時有?」

「爸爸有。」

「幾時?」

「爸爸打字打字。」

「下?打字打字就係玩?」

「係。」

暈。(爸爸「打字打字」係返緊工。)

No comments:

Post a Comment