Wednesday, July 8, 2015

探羊咩咩昨天。

好久沒去探羊咩咩囉。

掃掃羊咩咩,羊咩咩話好舒服呀。

+

今次小豬完全沒有任何 hesitation 走去摸摸和掃掃羊咩咩。覺得每隔段日子,小豬對不同事物都有不同的反應。

No comments:

Post a Comment