Friday, January 15, 2016

小紅帽。粉紅色。

已經好長的一段時間,小豬都堅稱自己最中意紅色。

+

關於顏色。

前幾日,小豬忽然煞有其事地問:「媽媽你最中意咩顏色?」

「綠色囉⋯⋯ 你知㗎⋯⋯」

「媽媽乜你唔係女仔唻既咩?點解唔係中意粉紅色既?」

+

昨日。

「媽媽你中意綠色啊?」

「係啊。」

「但女仔中意粉紅色喔。點解你唔係中意粉紅色既?」

No comments:

Post a Comment