Wednesday, March 30, 2016

中意

小豬坐在 potty,忽然問:「媽媽你係咪好中意爸爸?」

我:「嗯⋯⋯ 都係㗎。」

小豬:「因為你好中意攬住爸爸⋯⋯」說後微低頭,樣子有點失落⋯⋯ 

我:「你唔中意媽媽攬住爸爸㗎?」

小豬:「唔中意⋯⋯」

我:「點解啊?」

唔出聲。

我:「咁你中唔中意媽媽攬住你呢?」

小豬:「中意⋯⋯」

我:「咁你中唔中意爸爸攬住媽媽呢?」

小豬:「唔中意。」

(忘記後來點收尾⋯⋯ 哈哈)

+

其實之前小豬見到我攬住爸爸,就同爸爸說:「因為媽媽中意你啊嘛⋯⋯」

如果我 hug hug 爸爸,佢都要來 hug 埋一份⋯⋯

+

後來沖涼時我問小豬:「媽媽最中意邊個啊?」

小豬:「爸爸⋯⋯」

我:「唔係,媽媽最中意 baby 㗎!」

馬上好冧個樣。

我:「咁 baby 最中意邊個?」

小豬:「媽媽!」

錫錫。


No comments:

Post a Comment