Wednesday, August 3, 2016

秘密

今日我洗臉時小豬對我說:「媽媽,我講個秘密俾你聽啊⋯⋯」

我:「吓⋯⋯ 你有秘密㗎?好啊⋯⋯」

小豬:「從前有個小男孩佢叫XXX(佢既中文名),佢呢,日日都唔瞓覺㗎⋯⋯ 佢日日都走去搵爸爸媽媽*⋯⋯」

我:「吓⋯⋯ 點解佢咁㗎⋯⋯」

小豬:「佢好中意扮唔同既小動物⋯⋯ 佢而家最中意就係扮蛇仔啦⋯⋯」

然後在地上扮起蛇仔來⋯⋯


* 意思係半夜去搵爸爸媽媽⋯⋯


〔3Y3M〕

No comments:

Post a Comment