Tuesday, January 31, 2017

痴線

當見到一個痴線既人做痴線既嘢,我唔會意外,因為呢啲係「正常」,大佬,佢有病㗎嘛。

意外既係:點。解。當。初。有。人。會。支。持。一。個。痴。線。既。人?如果冇嗰啲人,痴線既人唔會病發得咁嚴重。

好啦,病發啦,但點解佢身邊既人唔帶佢去睇醫生,反而陪佢一齊癲?呢啲人先恐怖啊。


#呢十日過得好辛苦啊幾時到四年後
#呢個世界痴線既人實在太多

No comments:

Post a Comment