Friday, April 28, 2017

四歲的小朋友

四歲的小朋友說:「媽媽,等我大個左哩,我就會起間磚頭屋⋯⋯ 咁你可以間唔中來探我⋯⋯ 你㩒鐘哩我就會開門畀你㗎啦⋯⋯」

我:「哦咁㗎。咁媽媽可唔可以同你一齊住啊?」

四歲的小朋友:「唔可以啊。我大個仔就要自己住㗎喇嘛。」

我:「哦⋯⋯ 咁可唔可以畀間房媽媽啊?」

四歲的小朋友:「可以。」

+

好似在不久前我先同呢位小朋友講,哪你大個左就要搬出去自己住㗎喇⋯⋯ 而呢位小朋友聽完後好傷心攬實我哭著說:「我唔要唔同媽媽一齊住。我要同媽媽一齊。我好中意你㗎⋯⋯我一直都要同你一齊⋯⋯」

+

個轉變都好快吓喔,不用一年。

+

係,呢位小朋友在前幾天已經靜悄悄(?)地四歲了。上個星期我們去了短程旅行,之後全家都病了,大家都快升仙了。我都好想記錄旅行呀小朋友四歲感想呀(?)病呀(!)~~ 但我幾千萬樣嘢 behind 了。〔嗚〕


抱病為小朋友做的千層蛋糕,中間用了朱古力 pastry cream,以為合他口味,(因為平時早餐就是做 crepe 加朱古力醬的嘛!)但他試都不肯試,因為「都不是全部是朱古力」!〔吼~~~〕

No comments:

Post a Comment